Общи условия

за ползване на „облачна софтуерна услуга“ Ovelon CRM

актуални от дата 31.03.2018 г.

 

Линк към "Задължителна информация за правата на лицата по защита на личните данни (Privacy notice)"

 

1. ДЕФИНИЦИИ

1.1. Услуга означава, облачна софтуерна система Ovelon CRM предоставяна от ЕМ ДЖИ СОФТ ЕООД.

1.2. Клиент означава, всяко физическо или юридическо лице използващо облачната софтуерна система Ovelon CRM.

1.3. Доставчик означава, всеки официален представител на фирмата производител или самият производител на услугата – ЕМ ДЖИ СОФТ ЕООД.

1.4. Софтуер означава, софтуерен продукт произведен от ЕМ ДЖИ СОФТ ЕООД. Този продукт може да бъде уеб апликация, декстоп софтуерно приложение или мобилно приложение.

 

 

2.  ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

Ovelon CRM се предлага като облачна услуга по модела „софтуер като услуга“. Всеки клиент има право да ползва системата за заплатеният от него период и заплатено за използване дисково пространство. Всеки Клиент има право да ползва толкова дисково пространство, колкото е закупил чрез абонаментният си план. Услугата изисква Интернет връзка за да бъде използвана.

 

 

3. ЗАПЛАЩАНЕ И СТАРТИРАНЕ НА УСЛУГАТА

За ползване на Услугата се заплаща предварително заявен период от време, който не може да бъде по-малък от 1 календарен месец. Отброяването на заплатеният период започва да тече от момента на активиране на Услугата. Услугата се активира до максимум 5 работни дни от нейното заплащане. Този срок може да бъде по-голям, ако се активират допълнителни модули за нуждите на клиента.

 

 

4. ИЗТИЧАНЕ И ПОДНОВЯВАНЕ НА УСЛУГАТА

Доставчика може да уведоми Клиента за наближаващият срок на изтичане. Клиента е длъжен да следи за срока на изтичане на абонамента. Клиента трябва да реши дали ще поднови абонамента за Услугата или ще се откаже от нея. Ако реши да поднови Услугата и да удължи периодът и на ползване, трябва да заплати сумата по своят абонаментен план в срок преди изтичане на Услугата. В случай, че Клиента не поднови Услугата се прекратява неговият достъп до Услугата в датата на нейното изтичане. Данните натрупани в Услугата ще бъдат изтрити 14 календарни дни след изтичането на Услугата, ако тя не е подновена. Клиента може да поднови Услугата и след нейното изтичане, като тя ще бъде подновена без допълнителни санкции, но не по-късно от 14 календарни дни след нейното изтичане.

 

 

5. ОТГОВОРНОСТИ НА ДОСТАВЧИКА

5.1. Доставчика не носи отговорност за никакви разходи или щети, понесени от Клиента, лично на Клиента или заплатени от Клиента на трета страна, които могат да възникнат от нефункционирането на Услугата или в следствие от повреда на оборудването или Софтуера по каквато и да е причина. Доставчика не носи отговорност за щети, причинени от неспособността на Клиента да изпълни свои задължения. Доставчика не носи отговорност за загуба на средства или търговски инструменти, съдържими, изведени от, или асоциирани с която и да е част от Софтуера или Услугата.

5.2.  Доставчика не поема ангажименти или гаранции за продукти или услуги, осигурени от трети страни.

5.3. Доставчика на Услугата гарантира изрядна облачна инфраструктура и работещо състояние на сървърите, като не носи отговорност за причинени вреди на Клиенти при евентуално спиране на Услугата. Доставчика на Услугата не отговаря за проблеми в сървъра, причинени от трети лица. Доставчика на Услугата не отговаря за изтрити от Клиента данни и нанесена щета по тях.  Доставчика не поема отговорност за загуба на данни при различен вид хакерски атаки, което може да доведе до временно спиране на сървъра или загуба на данни. Доставчика не поема отговорност за изтриването на данните от ползвано от клиента приложение за услугата /уеб браузър, декстоп приложение, мобилно приложение и др./ или нанасяне на други щети върху данните.

5.4. Доставчика запазва правото си без предварително уведомяване да прекрати взаимоотношенията си с клиента, в случай че установи нарушения в изпълнението на Условия за ползване, законите на РБ и международните актове, като не дължи никакви обезщетения и компенсации.

5.5. Доставчика не носи отговорност за прекратяване на предоставянето на услугите си при настъпване на обстоятелства извън неговия контрол - случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в глобалната интернет мрежа, действия или бездействия на трети лица и т.н.

 

5.6. Доставчика запазва правото си да променя и подобрява услугите си по всяко време, като Клиента се счита за обвързани с тях.

5.7. Доставчика предоставя своите услуги, без да поема никаква отговорност за евентуални физически или логически проблеми възникнали върху потребителските компютри като загуба на информация, заразяване с вируси и други.

5.8. Доставчика не гарантира постоянно функциониране на Услугата.

5.9. Доставчика ще се отнася с професионализъм към запазване на изрядна инфраструктура на Услугата и функционалността на Софтуера.

 

6. ОТГОВОРНОСТИ НА КЛИЕНТА

6.1. Клиента няма право да въвежда информация нарушаваща моралните норми, правата и свободите на гражданите съгласно Конституцията на РБ и международните актове. Потребителят носи пълна отговорност за смисъла и верността на информацията публикувана на сайта като се ангажира тя да не е в разрез със законите на РБ и международните актове.

6.2. Клиента е длъжен да поддържа цялото оборудване което използва за достъп до Услугата, както и Интернет достъп до нея. Доставчика само предоставя достъп до Услугата и не носи отговорност за каквито и да е смущения и технически проблеми свързани с достъпа до нея, причинени от нефункциониращо оборудване от страна на Клиента.

6.3. Клиента е задължен да не извършва неща или дейности, които може да навредят на ползваната Услуга или свързаните с нея компоненти. Клиента няма право да извършва опити за спам, декомпилиране на кода, компилиране на кода, издаване на търговски тайни и др.

6.4. Доставчика си запазва правото да прекрати достъпа до Услугата на Клиента, ако са налице предпоставки за злоупотреба, без да дължи компенсации или обещетения.

6.5. Доставчика може да изиска обещетение от Клиента за предизвикани от Клиента вреди на Доставчика или Услугата.

 

7. СЪСТОЯНИЕ НА СОФТУЕРНАТА УСЛУГА

7.1. Софтуерът, който се намира на облачната услуга и реално представлява предоставен интерфейс за ползване на услугата е от вида „такъв, какъвто е“. Доставчика не носи отговорност за грешки в софтуера. Доставчика може да предприеме действия по отстраняване на открити проблема в софтуера и да ги отстрани.

7.2. Клиента или всяко друго физическо или юридическо лице с изключение на фирмата производител на Услугата и Софтуера няма право да изучава, декомпилира и компилира кодът или части от кодът на Софтуера.

 

 

8. СИГУРНОСТ И ЗАЩИТА

Клиента е длъжен да пази в тайна своите данни за достъп до Услугата, неговото потребителско име, парола, данни за свързване към сървъра и др.

Клиента е длъжен незабавно да уведоми Доставчика на Услугата за евентуално неоторизирано ползване на неговите данни за достъп до системата или разкриване на каквито и да е данни свързани със сигурността на Услугата.

Доставчика си запазва правото да спре достъпа до Услугата зе неопределен период от време, ако са налични проблеми в сигурността.

Доставчика на услугата е длъжен да не предоставя на трети лица данни свързани с Клиента. Събираните от Доставчика данни за Клиента се използват за уведомяване на Клиента за различни промоции, изтичане на услугата, нови функционалности и др.

 

 

9. АКТУАЛИЗИРАНЕ НА СОФТУЕРНАТА СИСТЕМА

Доставчика на Услугата постоянно надгражда и усъвършенства Услугата, като извършва софтуерни актуализации. Клиента автоматично получава направените софтуерни актуализации от доставчика.

 

 

10. ОБЩИ

Тези общи условия са налични в уеб интерфейса на Услугата и се приемат автоматично от Клиента при стартиране на използването на Услугата.

Доставчика не носи отговорност, ако Клиента не е прочел последния вариант на настоящите Условия.

Всички спорове, възникнали от настоящите Общи условия се решават доброволно на базата на взаимни отстъпки. При непостигането на споразумение, споровете се отнасят пред компетентния български съд, който ще има изключителна компететност за решаване на всеки възникнал спор. За всички неуредени с настоящите Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото българско законодателство.

Доставчика си запазва правото да изпраща на своите Клиенти системни съобщения, свързани с нови услуги или с промени в Условията и начините за използване на сегашните услуги.

Доставчика има право да променя технологията и дизайна на предоставяните услуги без предварително известяване на Потребителите.

 

Настоящите Условия могат да бъдат актуализирани по всяко време без специално уведомяване на Клиентите.

29.05.2021 г.

ЕМ ДЖИ СОФТ ЕООД

www.ovelon.com

www.emgsoft.net